Tag: Mitsuri Kanroji

Mitsuri Kanroji is a Demon Slayer for the Demon Slayer Corps in the Demon Slayer series.